ANBI

Stichting Lele Barátjai (ookwel SLB)

RSIN / Fiscaalnummer ANBI: 804189791

Postadres: Munsterhof 6, 7462 KN Rijssen

 

Werkzaamheden van de stichting

 

De stichting heeft ten doel:

  • het verlenen van hulp aan armen in Oost - Europa.
  • het verspreiden van reformatorische lectuur.
  • het stimuleren van economische activiteiten in Oost - Europa voor zover deze de werkgelegenheid daar bevorderen; en
  • voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (artikel 2 van de statuten).  

Wijze waarop de instelling fondsen verwerft

De gelden van de stichting worden met name verworven door:

  • giften (al dan niet in de vorm van een vaste maandelijkse donatie)
  • legaten
  • sponsoring
  • collecten
  • verkoopacties
  • subsidies

 

Wijze waarop de instelling het vermogen beheert

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd vanuit de overige bestuursleden. Bestuursleden worden gekozen voor onbepaalde tijd. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

Het is mogelijk dat gevers een specifieke bestemming opgeven voor hun giften. Het bestuur draagt er dan zorg voor dat deze gift conform de

opgegeven bestemming wordt besteedt. Het overige vermogen wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voor de huidige samenstelling zie: samenstelling 

 

Jaarraportage   2013

Jaarraportage   2014

Jaarraportage   2015     Balans Oikodomos 2015

Jaarraportage   2016     Balans Oikodomos 2016

Jaarraportage   2017     Balans Oikodomos 2017

Jaarraportage   2018     Balans Oikodomos 2018

Jaarraportage   2019     Balans Oikodomos 2019

Jaarraportage   2020     Balans Oikodomos 2020

 

 

Menu Inloggen